Vedtekter for nettverket Kvinner i Business pr. 16. mars 2016

§1 – Foreningens navn

Foreningens navn er Kvinner i Business og ble stiftet 20. september 2011

§2 – Formål

Kvinner i Business er en betegnelse for kvinnenettverket i Asker og Bærum. Kvinner i Business sitt formål er å være et nettverk som skal gi medlemmene inspirasjon, forretningsmuligheter, profesjonell støtte og kompetanse til å utvikle seg og virksomheten. Nettverket omfatter kvinner som driver eller ønsker å starte egen virksomhet og kvinnelige ledere i næringslivet. Nettverket skal hjelpe medlemmene i, under og etter etablering av egen virksomhet, samt kvinnelige næringslivsledere, gjennom aktiviteter og egne programmer. Nettverket ønsker også å være en naturlig samarbeidspartner for aktører i næringslivet, kommunen og andre. Et felles kvinnenettverk skal gjøre oss mer slagkraftig og synlige og skal være åpent for alle kvinnelige gründere og ledere i regionen.

§3 – Økonomi

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Det søkes om økonomisk støtte fra de til enhver tid relevante instanser i stat og kommune, samt aktører i det private næringsliv. Nettverket skal ikke yte lån eller stille garanti. Regnskapsåret følger kalenderåret.

§4 – Medlemskap

Alle som oppfyller bestemmelsene i §1 – Formål, kan opptas som medlemmer. Målgruppen er kvinner som har, eller ønsker å etablere egen næringsvirksomhet, samt ledere fra forskjellige næringer. Innmeldingen skjer via nettverkets websider. Medlemskapet er personlig, og utmelding skal skje skriftlig til kvinnenettverkets e-postadresse. Det opphører ved manglende betaling.
*Alle som står som medlemmer pr. 1. januar vil bli fakturert for kontingent for det angjeldende år. Skriftlig utmeldelse må være levert før årsskiftet.

§5 – Hjemsted

Nettverkets hjemsted er Asker kommune og Bærum kommune.

§6 – Styret

Styret skal bestå av 1 styreleder og 7 styremedlemmer. Styreleder velges av årsmøtet. Fordelingen av oppgaver for de øvrige styremedlemmene foretas av styret selv. Ved stemmelikhet i styret har leder dobbeltstemme. Styreleder velges for 1 år, øvrige styremedlemmer velges for 2 år.
Skriftlig valg skal gjøres på leder, og på øvrige styremedlemmer når noen av de stemmeberettigede forlanger det. Revisor velges for 2 år. Valgkomité, bestående av 3 medlemmer, velges av medlemmene for 2 år. Ved styremedlems fratreden fra styret i løpet av mandatperioden, kan ny styremedlem velges i et ekstraordinært årsmøte.

§7- Årsmøtet

Årsmøtet er kvinnenettverkets øverste myndighet. Skriftlig innkalling med saksliste, årsberetning og regnskap skal sendes ut til medlemmer pr. e-post / post minst 14 dager før årsmøtet. Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av april hvert år.
Ekstraordinært årsmøte innkalles etter initiativ av styret, eller hvis minst 1/3 av medlemmene skriftlig forlanger det. Hvert medlem har en stemme, eventuelt kan fullmakt leveres til en annen stemmeberettiget person. Ingen kan stille med mer enn tre fullmakter. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må fremmes skriftlig og må være styret i hende senest en uke før årsmøtet.

§8 – Årsmøtets oppgaver

8.1 Registrering av stemmeberettigede medlemmer og fullmakter
8.2 Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen
8.3 Godkjenning av innkalling og saksliste
8.4 Årsberetning og regnskap
8.5 Fastsettelse av kontingent
8.6 Godkjenning av budsjett
8.7 Vedtektsendringer
8.8 Behandle innkomne forslag , herunder vedtektsendringer
8.9 Styret legger frem forslag til årsplan/aktivitetsplan/handlingsplan for kommende år
8.10 Valg av nytt styre, revisor og valgkomité

§9 – Oppløsning av kvinnenettverket Kvinner i Business

Kvinnenettverkets oppløsning kan bare skje etter vedtak av årsmøtet, etter at slikt forslag har vært fremsatt med lovlig varsel. Til oppløsning kreves et stemmetall som er større enn 2/3 av kvinnenettverkets samlede antall medlemmer. Når oppløsning er vedtatt, bestemmer årsmøtet hvordan nettverkets midler skal disponeres.