Mentorprogrammet

IMG_6912_small

Programmet er en viktig satsning for særskilt lovende gründere i Bærum og nye Asker, og det organiseres sammen med og av Kvinner i Business. Mentor bidrar med støtte og erfaringsdeling overfor adept (mentée) og bygger oppunder Etablerertjenestens målsetning.

Formål og hensikt med programmet er bl.a. å gi deltakerne:

 • Mulighet til å trekke veksel på en annen og uhildet person
 • Mulighet til å forsterke sin personlige og faglige utvikling, samt øke egen bevissthet, kunnskap og innsikt i sitt gründerskap
 • Mulighet for erfaringsdeling og en arena til å trene opp nye ferdigheter i en skreddersydd relasjon
 • Anledning til å få ny giv til å stå løpet og realisere og utvikle sin bedrift

Programmet skal bidra til å spre kompetanse på tvers av bransjer.

Begreper:

Mentorene i programmet skal gi adeptene full oppmerksomhet knyttet til adeptens utviklingsområder. Adept blir den personen i relasjonen som søker utvikling. Mentorer hentes fra nettverkene til Kvinner i Business og Næringsrådene i Bærum, Asker, Røyken og Hurum.

Arbeidsform:

Adept velger mentor i samråd med programleder. En mentor kan maks ha en adept. En adept kan normalt ikke bytte mentor underveis i programmet. Adeptens utviklingsbehov skal være styrende for valg av mentor, og styrende for relasjonsarbeidet mellom mentor og adept. Programmet har tre samlinger for å styrke relasjonsarbeidet: startsamling, midtsamling og avslutningssamling. Øvrige samlinger oppfordres deltakerne til å ta ansvar for selv.

Tidsperspektiv:

Programmet går over ett år og hver adept-mentorpar skal ha minst 10 møter av 1-2 timers varighet.

Fakta og framdrift:

Programmet er i regi av Etablerertjenesten i Bærum og nye Asker.

Programleder:             Marit H. Silseth, marit@silsethconsulting.no, tlf. 90734964

Antall deltakere:         Maks 10 deltagere

Tidsperspektiv:           1 år

Omfang:                     10 møter av 1-2 timer samt nevnte samlinger

Mentorkandidater:      Fra Kvinner i Business eller næringslivet. Adept kan selv også foreslå mentor.

Kobling:                      Programleder og adept diskuterer og blir enige om mentor.

Samlinger:                   Oppstartsamling hvor målet er å gi deltakerne en felles plattform å starte sitt relasjonsarbeid fra, samt å se på de ulike rollene til mentor og adept.

Midtsamling hvor målet er å ytterligere støtte adeptene og sikre optimalt utbytte av deres Mentorskap.

Sluttsamling er en evaluering av programmet og en markering av at programmet og relasjonsarbeidet avsluttes. Sluttsamlingen er 28. november.

Evaluering:                  Deltakerne skal sende en kort statusrapport ved halvgått løp og en evaluering ved programmets slutt til programleder.

Søknad:                     Sendes til: marit@silsethconsulting.no

Pris:                            Kr. 5500,- 

Søknad Mentorprogram:

 • Navn/firmanavn:
 • Kontaktpunkter (tlf, e-post, web, adresse):
 • Alder (søker/bedrift):
 • Dato:
 • Vedlegg (CV, kompetanseprofil etc.):
 • Dagens arbeidssituasjon:
 • Bakgrunn for at jeg søker:
 • Mine krav til mentor:
 • Mine krav og forventninger til meg som adept:
 • Mine/firmaets utviklingsområder som jeg ønsker å ha fokus på i relasjonsarbeidet:
 • Mht til samarbeidsformer, tid og sted ønsker jeg:
 • Det jeg vil unngå i relasjonsarbeidet er:
 • Stikkord for en vellykket relasjon slik jeg ser det er:

Søknad sendes til Etablerertjenesten i Bærum og nye Asker ved Marit H. Silseth, marit@silsethconsulting.no, tel. 90734964.

Aktiviteter