Salgsbetingelser

 

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukskjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven, pakkereiseloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i nedenstående avtale skal ikke forstås som en begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller de viktigste rettighetene og pliktene for handelen hos oss for begge parter.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet.

 

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

 

2. Partene

Selger:

Kvinner i Business
C/O Toril Flåskjer
Kirkeveien 71 A
1344 Haslum

Tlf. 913 98 337
E-post: post@kvinneribusiness.no

Kvinner i Business representeres ved styreleder Toril Flåskjer og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper:
Personen som foretar bestillingen.

 

3. Pris

Den oppgitte prisen for varer og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

 

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.Alle priser er inkl. mva der hvor det er aktuelt.

Innmeldingen skjer via nettverkets websider. Medlemskapet er personlig, og utmelding skal skje skriftlig til kvinnenettverkets e-postadresse. Det opphører ved manglende betaling. Alle som står som medlemmer pr. 1. januar vil bli fakturert for kontingent for det angjeldende år. Skriftlig utmeldelse må være levert før årsskiftet.

Påmelding
Påmelding til våre programmer og arrangement er bindende. Vi tar imot påmeldinger etter fristens utløp hvis det er ledige plasser. Vi tar forbehold om endringer i program og avlysning av kurs/arrangement ved for liten deltakelse.

 

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir bestilt av kjøperen.

Betaling for medlemskap betales via VIPPS ved innmelding, og kjøper blir deretter automatisk fakturert en gang i året for den årlige medlemskontingenten på datoen for innmeldingen.

Ved påmelding til arrangement bekreftes påmeldingen ved å betale til oppgitte VIPPS-konto.

Deltakelse i programmer faktureres manuelt, og blir sendt til deltakerne på e-post.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved påmelding. Betalingsfristen fremgår av fakturaen, og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

 

6. Levering

Ved innmelding i Kvinner i Business er medlemskapet aktivt umiddelbart etter betaling. Alle som står som medlemmer pr. 1. januar vil bli fakturert for kontingent for det angjeldende år.

Ved betaling av deltakelse på programmer er plassen sikret. Det samme gjelder på betale arrangement.

Ved avlyst arrangement eller program refunderes hele beløpet til kjøper.

 

7. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Innhold som ikke leveres på et fysisk medium, men som kjøpes og lastes ned eller strømmes direkte fra Internett, er unntatt fra angreretten.  Les mer (PDF).

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

 

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er bekreftet/mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

 

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

 

8. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig til:

Kvinner i Business
C/O Toril Flåskjer
Kirkeveien 71 A, 1344 Haslum
Tlf. 913 98 337
E-post: post@kvinneribusiness.no

 

9. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 8. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på tlf: 23  40 05 00 eller www.forbrukerradet.no.

 

10. Oppsigelse av medlemskap

Medlemskapet er personlig og betaling er for et år av gangen.

Utmelding skal skje skriftlig til e-post: post@kvinneribusiness.no.

Alle som står som medlemmer pr. 1. januar vil bli fakturert for kontingent for det angjeldende år. Skriftlig utmeldelse må være levert før årsskiftet. Medlemskapet opphører ved manglende betaling.